ورود | عضویت

برای محاسبه BMI اطلاعات زیر را وارد کنید و بر روی محاسبه کلیک کنید.

قد(سانتی متر)
وزن(کیلوگرم)

مراقبت از کودک سالم در منزل

مراقبت از کودک سالم در منزل

مراقبت ازکودک سالم در منزل:

نیازهای کودک تدریجا برحسب مراحل مختلف رشد تغییرشکل میابدودراین تغییر والدین ویاپرستارکودک نقش اصلی واساسی رادارند.امروزمادران جوان خیلی بیشترازمادران خود تجربه دارند ومسائل بهداشتی را مراعات میکنند زیرا خوشبختانه باتربیت پزشکان پرستارهاوباتأسیس مراکزبهداشتی،بهداشت کشوربه سرعت روبه پیشرفت است.

دربیشترمراکز بهداشتی،دربیمارستانها حتی درمطب پزشکان وکتابخانه ها نشریه های بهداشتی بطور رایگان دراختیارعموم گذارده شده تامطالعه کرده ودستورهای بهداشتی را رعایت کنند.

با توصیه های پزشک خانواده تااندازه ای مادرمی تواند به نشانی های اولیه بعضی ا ز بیماری ها آشنائی پیدا کرده ودرنتیجه زودترمی تواندبه درمان به موقع کودک خودکمک نماید.

قبل ازاینکه کودکیاریاپرستارکودک مسئولیت مراقبت ازکودک راقبول کندبایداطلاعاتی درباره ی سن کودک وخانواده بدست آورد.بنابراین لازم است که مراحل رشد کودک رادرنظرگرفته ونسبت به نیازهای این مراحل پرستاری ا ز کودک رابه عهده بگیرد.

پیشرفت رشد جسمی وعاطفی کودک:
به طورکلی توجه به رشد عاطفی کودک درمراحل مختلف رشد اهمیت خاصی دارد،تحقیقات پروفسورهانت روانشناس معروف که ازسال 1348 تا 1353 درشیرخوارگاه سازمان بهزیستی وآموزشی کودکان ونوجوانان انجام یافت نشان دادکه ابزار محبت و توجه وعلاقه مادرو یا کسی که جانشین اومی باشد دررشدعاطفی وجسمی کودک تأثیر خاصی داردواین احتیاجات بقدری مهم است که نمی توان آنها را ازازهم تفکیک نمود.

اولین راه شناختن اشیا برای کودک لمس کردن است. ماهها قبل ازاینکه دیدن پستان مادر یا صورت مادررا یاد بگیرد،ازاین راه نوک پستان را می شناسد و درآغوش بودن را احساس می کند،علاقه ی عاطفی بسیار قوی بین مادر و کودک بوجود می آید، مکیدن کودک را ارضاء می کند وبه اونوعی احساس لذت می دهدکه بستگی بین او ومادرش را ایجاد می کند واگر رابطه خوبی بین طفل و مادر باشد به اوکمک می شود که بعدا رابطه ی خوبی با دیگران بتواند کسب کند.البته کسب چنین ارتباط عاطفی برای طفلی که با شیر مصنوعی نغذیه می شود غیر ممکن است ولی هیچگاه نباید مأیوس شد.

تحقیقات پروفسور هانت در یک زمینه مربوط به تغذیه مصنوعی و غنی کردن محیط زندگی کودک است. علت گریه اطفال:

 • گریه دراطفال یک نوع علامت است و پرستارباید ازعهده تشخیص علت گریه برآید.
 • نوزادان واطفال کوچکترطبیعی وسالم که همیشه تحت نوازش بودند.
 • به خاطرتکراراین موضوع گریه می کنند.
 • خیس کردن وآلوده ماندن کهنه و لباس زیریا رختخواب.
 • نورشدید یا صدای زیاد.
 • خستگی ازیک حالت خوابیدن.
 • فرورفتن نوک سنجاق قفلی یا نیش حشره.
 • دندان درآوردن سبب گریه و بی طاقتی می شود.
 • گرسنگی ( گریه مداوم همراه با مکیدن دست).
 • گوش درد یکی دیگر ازعلل گریه است.
 • درمجاورت هوای رم یا سرد قرارداشتن.
 • کمی یا زیادی بالاپوش

پرستار کودک مراقبت از کودک نیازهای کودک کودکیار

نظرات کاربران

لطفا در صورت تمایل نظر خود را وارد نمایید

کد تشخیص بازآوری کد تشخیص انسان از ماشین


مطالب بیشتر...